?

Log in

No account? Create an account
мій варіант української латинки - Полярний Птах [entries|archive|friends|userinfo]
polar_bird

[ сайт | пінґвінівка ]
[ опис Птаха | птахоопис ]
[ давнє | старе ]

мій варіант української латинки [грудень. 13-е, 2007|12:19 pm]
polar_bird
[Tags|, ]

для простоти засвоєння, кожній літері кирилічної абетки відповідає літера латинки:

аa
бb
вv
гh
ґg
дd
еe
єё
жž
зz
иy
іi
її
йj
кk
лl
мm
нn
оo
пp
рr
сs
тt
уu
фf
хx
цc
чč
шš
щş
ьq
юü
яä
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: ulvic
2007-12-13 11:53 am (UTC)
то що вона є у французькій не значить що вона повинна бути у нас. чому тобі здається кращим вживати к'ю замість ’ для позначення м'якого знаку?
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-13 11:58 am (UTC)
її prysutnistq lohična.
a apostrof apostrofom i zalyšytqsä.
(Відповісти) (Parent) (Thread)